BOZP, PO a ŽP

V spoločnosti SMS a.s. sa otázka bezpečnosti a životného prostredia rieši ako jedna z priorít.

Stav bezpečnosti a ochrany zdravia na našich pracoviskách je nadštandardný, o čom svedčí aj evidencia úrazovosti a chorôb z povolania, vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, vybavenie pracovísk bezpečnostnými označeniami, výsledky námatkových kontrol na požitie alkoholických nápojov, na kontrolu zákazu fajčenia resp. na používanie OOPP vedúcimi zamestnancami ako i výsledkami externých kontrol.

SMS a.s. prideľuje zamestnancov na prácu s ohľadom na odborné a zdravotné predpoklady, nad rámec legislatívnych povinností (častejšie ako sú požiadavky príslušnej legislatívy), vykonáva a zabezpečuje oboznamovania zamestnancov o bezpečnosti práce, o bezpečných pracovných postupoch, zabezpečuje kontrolu na požitie alkoholických nápojov. Neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia je zabezpečovanie úloh v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi a ochranu životného prostredia. V roku 2014 bolo zabezpečené odborné vzdelanie bezpečnostných technikov pre 5 interných zamestnancov za účelom skvalitnenia internej kontroly na jednotlivých pracoviskách a tým eliminovali riziko vzniku mimoriadnych udalostí (úrazov, požiarov, skoronehôd, poškodení technických zariadení...). Kvalitná a dôsledná prevencia sa odzrkadľuje aj na úrazovosti v organizácii a v zápisoch kontrol nezávislých koordinátorov BOZP na jednotlivých stavbách, resp. zo strany štátnych orgánov.

Pracujeme v stavebníctve a pracujeme s ľuďmi. Ľudský faktor je nevypočítateľný. Napriek neustálym kontrolám zo strany stavbyvedúcich, vedúcich projektov, bezpečnostných technikov, výrobného riaditeľa, ale aj riaditeľa spoločnosti ako i externých kontrolných orgánov (napr. koordinátori BOZP na jednotlivých stavbách) sa nájdu aj isté porušenia – najmä nepoužívanie OOPP, chýbajúce okopové lišty, otvorené staveništné rozvádzače, nezakryté odvodňovače.

Spoločnosť však prijíma všetky potrebné bezpečnostné a zdravotné opatrenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu a poškodeniu zdravia zamestnancov pri jednotlivých pracovných aktivitách. Zároveň berie do úvahy náväznosť pracovných úkonov, stresy vyplývajúce z termínov, spôsoby odmeňovania práce a potrebu prestávok na regeneráciu fyzických a psychických schopností. Všetky aspekty práce našej spoločnosti však navrhujeme, vyhodnocujeme a udržiavame s ohľadom na požadované zaistenie BOZP zamestnancov tak, aby sa predchádzalo nepriaznivým vplyvom práce.

Spoločnosť aj zadefinovanou politikou kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO prezentuje svoje hodnoty.

Je držiteľom certifikátov manažmentu kvality podľa EN ISO 9001, environmentálneho manažmentu podľa EN ISO 14001 a manažmentu BOZP podľa ISO 45001.

Vrcholový manažment spoločnosti prijal dlhodobé ciele so zreteľom na zmeny v potrebách a očakávaniach zainteresovaných strán, či už verejnosti, ale najmä očakávania zo strany zákazníkov/investorov a všeobecnej potreby a uvedomenia si stále sa zvyšujúcich požiadaviek na ochranu ŽP. Na základe tejto skutočnosti a zreteľa na sústavné zlepšovanie sa, bol prijatý jeden z najrelevantnejších cieľov spoločnosti na rok 2020, a to získanie certifikátu EMAS. Ďalším cieľom, ktorý má dlhodobý charakter je sústavné zlepšovanie povedomia o potrebe ochrany ŽP u všetkých zamestnancov a ich zainteresovanosť, na čom stavia aj schéma auditov EMAS.

Súčasťou zavedenia schémy EMAS je naše Environmentálne vyhlásenie spoločnosti, ktorým deklarujeme plnenie Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a prezentujeme environmentálne správanie, ciele a zámery v oblasti ochrany životného prostredia.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica