BOZP, PO a ┼ŻP

V spolo─Źnosti SMS a.s. sa otázka bezpe─Źnosti a ┼żivotného prostredia rieši ako jedna z priorít.

Stav bezpe─Źnosti a ochrany zdravia na našich pracoviskách je nadštandardný, o ─Źom sved─Źí aj evidencia úrazovosti a chorôb z povolania, vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, vybavenie pracovísk bezpe─Źnostnými ozna─Źeniami, výsledky námatkových kontrol na po┼żitie alkoholických nápojov, na kontrolu zákazu faj─Źenia resp. na pou┼żívanie OOPP vedúcimi zamestnancami ako i výsledkami externých kontrol.

SMS a.s. pride─żuje zamestnancov na prácu s oh─żadom na odborné a zdravotné predpoklady, nad rámec legislatívnych povinností (─Źastejšie ako sú po┼żiadavky príslušnej legislatívy), vykonáva a zabezpe─Źuje oboznamovania zamestnancov o bezpe─Źnosti práce, o bezpe─Źných pracovných postupoch, zabezpe─Źuje kontrolu na po┼żitie alkoholických nápojov. Neoddelite─żnou a rovnocennou sú─Źas┼ąou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stup┼łoch riadenia je zabezpe─Źovanie úloh v oblasti starostlivosti o bezpe─Źnos┼ą a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred po┼żiarmi a ochranu ┼żivotného prostredia. V roku 2014 bolo zabezpe─Źené odborné vzdelanie bezpe─Źnostných technikov pre 5 interných zamestnancov za ú─Źelom skvalitnenia internej kontroly na jednotlivých pracoviskách a tým eliminovali riziko vzniku mimoriadnych udalostí (úrazov, po┼żiarov, skoronehôd, poškodení technických zariadení...). Kvalitná a dôsledná prevencia sa odzrkad─żuje aj na úrazovosti v organizácii a v zápisoch kontrol nezávislých koordinátorov BOZP na jednotlivých stavbách, resp. zo strany štátnych orgánov.

Pracujeme v stavebníctve a pracujeme s ─żu─Ćmi. ─Żudský faktor je nevypo─Źítate─żný. Napriek neustálym kontrolám zo strany stavbyvedúcich, vedúcich projektov, bezpe─Źnostných technikov, výrobného riadite─ża, ale aj riadite─ża spolo─Źnosti ako i externých kontrolných orgánov (napr. koordinátori BOZP na jednotlivých stavbách) sa nájdu aj isté porušenia – najmä nepou┼żívanie OOPP, chýbajúce okopové lišty, otvorené staveništné rozvádza─Źe, nezakryté odvod┼łova─Źe.

Spolo─Źnos┼ą však prijíma všetky potrebné bezpe─Źnostné a zdravotné opatrenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu a poškodeniu zdravia zamestnancov pri jednotlivých pracovných aktivitách. Zárove┼ł berie do úvahy náväznos┼ą pracovných úkonov, stresy vyplývajúce z termínov, spôsoby odme┼łovania práce a potrebu prestávok na regeneráciu fyzických a psychických schopností. Všetky aspekty práce našej spolo─Źnosti však navrhujeme, vyhodnocujeme a udr┼żiavame s oh─żadom na po┼żadované zaistenie BOZP zamestnancov tak, aby sa predchádzalo nepriaznivým vplyvom práce.

Spolo─Źnos┼ą aj zadefinovanou politikou kvality, ochrany ┼ŻP, BOZP a PO prezentuje svoje hodnoty.

Je dr┼żite─żom certifikátov mana┼żmentu kvality pod─ża EN ISO 9001, environmentálneho mana┼żmentu pod─ża EN ISO 14001 a mana┼żmentu BOZP pod─ża OHSAS 18001.

Vrcholový mana┼żment spolo─Źnosti prijal dlhodobé ciele so zrete─żom na zmeny v potrebách a o─Źakávaniach zainteresovaných strán, ─Źi u┼ż verejnosti, ale najmä o─Źakávania zo strany zákazníkov/investorov a všeobecnej potreby a uvedomenia si stále sa zvyšujúcich po┼żiadaviek na ochranu ┼ŻP. Na základe tejto skuto─Źnosti a zrete─ża na sústavné zlepšovanie sa, bol prijatý jeden z najrelevantnejších cie─żov spolo─Źnosti na rok 2020, a to získanie certifikátu EMAS. ─Äalším cie─żom, ktorý má dlhodobý charakter je sústavné zlepšovanie povedomia o potrebe ochrany ┼ŻP u všetkých zamestnancov a ich zainteresovanos┼ą, na ─Źom stavia aj schéma auditov EMAS.

Sú─Źas┼ąou zavedenia schémy EMAS je naše Environmentálne vyhlásenie, ktorým deklarujeme plnenie Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) ─Ź. 1221/2009 o dobrovo─żnej ú─Źasti organizácií v schéme Spolo─Źenstva pre environmentálne mana┼żérstvo a audit (EMAS) a prezentujeme environmentálne správanie, ciele a zámery v oblasti ochrany ┼żivotného prostredia.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica