BOZP, PO

V spolo─Źnosti SMS a.s. sa otázka bezpe─Źnosti rieši ako jedna z priorít.

Stav bezpe─Źnosti a ochrany zdravia na našich pracoviskách je nadštandardný, o ─Źom sved─Źí aj evidencia úrazovosti a chorôb z povolania, vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, vybavenie pracovísk bezpe─Źnostnými ozna─Źeniami, výsledky námatkových kontrol na po┼żitie alkoholických nápojov, na kontrolu zákazu faj─Źenia resp. na pou┼żívanie OOPP vedúcimi zamestnancami ako i výsledkami externých kontrol.

SMS a.s. pride─żuje zamestnancov na prácu s oh─żadom na odborné a zdravotné predpoklady, nad rámec legislatívnych povinností (─Źastejšie ako sú po┼żiadavky príslušnej legislatívy), vykonáva a zabezpe─Źuje oboznamovania zamestnancov o bezpe─Źnosti práce, o bezpe─Źných pracovných postupoch, zabezpe─Źuje kontrolu na po┼żitie alkoholických nápojov. Neoddelite─żnou a rovnocennou sú─Źas┼ąou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stup┼łoch riadenia je zabezpe─Źovanie úloh v oblasti starostlivosti o bezpe─Źnos┼ą a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred po┼żiarmi a ochranu ┼żivotného prostredia. V spolo─Źnosti sa aplikuje program TEMPUS. V roku 2014 bolo zabezpe─Źené odborné vzdelanie bezpe─Źnostných technikov pre 5 interných zamestnancov za ú─Źelom skvalitnenia internej kontroly na jednotlivých pracoviskách a tým eliminovali riziko vzniku mimoriadnych udalostí (úrazov, po┼żiarov, skoronehôd, poškodení technických zariadení...). Kvalitná a dôsledná prevencia sa odzrkad─żuje aj na úrazovosti v organizácii a v zápisoch kontrol nezávislých koordinátorov BOZP na jednotlivých stavbách, resp. zo strany štátnych orgánov.

Pracujeme v stavebníctve a pracujeme s ─żu─Ćmi. ─Żudský faktor je nevypo─Źítate─żný. Napriek neustálym kontrolám zo strany stavbyvedúcich, vedúcich stredísk, bezpe─Źnostných technikov, námestníkov ale aj riadite─ża spolo─Źnosti ako i externých kontrolných orgánov (napr. koordinátori BOZP na jednotlivých stavbách) sa nájdu aj isté porušenia – najmä nepou┼żívanie OOPP, chýbajúce okopové lišty, otvorené staveništné rozvádza─Źe, nezakryté odvod┼łova─Źe.

Spolo─Źnos┼ą však prijíma všetky potrebné bezpe─Źnostné a zdravotné opatrenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu a poškodeniu zdravia zamestnancov pri jednotlivých pracovných aktivitách. Zárove┼ł berie do úvahy náväznos┼ą pracovných úkonov, stresy vyplývajúce z termínov, spôsoby odme┼łovania práce a potrebu prestávok na regeneráciu fyzických a psychických schopností. Všetky aspekty práce našej spolo─Źnosti však navrhujeme, vyhodnocujeme a udr┼żiavame s oh─żadom na po┼żadované zaistenie BOZP zamestnancov tak, aby sa predchádzalo nepriaznivým vplyvom práce.

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica