Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota

Názov stavby: Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ:  SMS a.s. - Združenie SMS-VIAKORP-Chocholná
Miesto realizácie: Úsek cesty medzi obcami Chocholná a Mníchova Lehota, Okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Doba realizácie: 03/2022 – 12/2023

Cesta I/9 (podľa starého označenia I/50) tvorí hlavnú dopravnú tepnu v smere západ – východ (ČR – R1) v posudzovanom regióne okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žiar nad Hronom. Cesta I/9 je zaradená do siete TEN-T.

Rekonštruovaný úsek cesty I/9 začína za križovatkou s diaľnicou D1 (križovatka Chocholná) a končí pred Mníchovou Lehotou. Cesta I/9  v danom úseku slúži ako prístupový bod do mesta Trenčín z južnej strany. Tento úsek je v súčasnosti v šírkovom usporiadaní C 9,5/80 (v niektorých úsekoch neplatná kategória C 10,5/80).

Dĺžka samotnej rekonštrukcie cesty I/9 je 7,532m. Účelom rekonštrukcie cesty je odstránenie porušenej betónovej vozovky, ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Z existujúcej betónovej vozovky sa predrví a pridaním spojiva vyhotoví podkladná, tuhá homogenizačná vrstva na ktorú sa položia asfaltové vozovkové vrstvy.

Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Cesta I/9 v križovatkách je doplnená o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo, pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy. V rámci stavby sa budú robiť rekonštrukcie 7 mostných objektov vybudujú sa nové priepusty a odvodnenie, vykonajú sa preložky inžinierskych sieti a zrealizujú sa nové zvodidlá a protihlukové steny. Zároveň sa vybuduje nový kruhový objazd na vstupe do mesta Trenčín. V roku 2022 budú práce prebiehať počas čiastočnej uzávierky s prejazdným jedným jazdným pruhom pri čom doprava bude riadená striedavo. V roku 2023 (03/2023 – 09/2023) je plánovaná úplná uzávierka časti úseku od mosta cez Biskupický kanál po obec Veľké Bierovce.

DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
DOPRAVNÉ STAVBY / Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica