Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor
Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Investor: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Záhor - Kataster obce Bežovce, okres Sobrance, Košický kraj
Doba realizácie: 03/2022 – 10/2022

Súčasný stav:

Riešený mostný objekt sa nachádza v okrese Sobrance v Košickom kraji, v extraviláne k.ú. Bežovce a prevádza cestu III/3807 ponad kanál Veľké Revištia Bežovce. Most je trojpoľový, nosná konštrukcia je prefabrikovaná tvorená tyčovými prefabrikátmi typu Vloššák. Po rokoch prevádzky mosta došlo pôsobením atmosférických vplyvov prostredia a agresívnych účinkov chemických látok zo zimnej údržby, zvýšením intenzity a zaťaženia dopravou ako aj pôsobením chemicky agresívnej vody na spodnú stavbu k poškodeniu jednotlivých konštrukčných častí mosta. Tieto poškodenia majú zásadný vplyv na zaťažiteľnosť a životnosť mosta.

Návrh opravy:

Navrhované riešenie pozostáva z rekonštrukcie mosta a priľahlých úsekov cesty III/3807. Celková dĺžka navrhovanej úpravy cesty III/3807 vrátane mostného objektu je cca 100m. Súčasťou stavby je aj prekládka vedenia Slovak Telekom. Stavebné úpravy budú pozostávať:

  • z odstránenia existujúceho mostného zvršku, nosnej konštrukcie mosta a časti opôr záverné múriky a krídla, zo zariadenia novej prefabrikovanej nosnej konštrukcie,
  • vybudovanie nového záverného múrika a prechodovej oblasti,
  • zosilnenie medziľahlých podpier
  • vybudovanie nového mostného príslušenstva.
  • súčasťou stavby bude aj celoplošné vysprávky a reprofilácia viditeľných plôch spodnej stavby a úprava okolia mosta.

Práce na rekonštrukcií mosta sa budú realizovať v jednej etape počas plnej uzávierky cesty III/3807.


DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál p
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál p

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica