Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník - realizácia
Objednávateľ: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Investor: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Sirník, okres Trebišov, Košický kraj
Doba realizácie: 04/2022 – 11/2022

V 14. týždni naša spoločnosť SMS a.s. zahájila, pre Košický samosprávny kraj, práce na stavbe „Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník“, ktorý je v havarijnom stave.

Vzhľadom na súčastný stavebno-technický stav mosta a požiadaviek objednávateľa bude rekonštrukcia pozostávať v 1.fáze rekonštrukcie z úplného odstránenia (zbúrania) nosnej konštrukcie nosníkovej časti mosta, jednotlivých častí spodnej stavby a vybúrania mostného zvršku a spádového betónu na komorovej časti mosta.

V 2. fáze bude realizovaná výstavba novej nosnej konštrukcie nosníkovej časti, výstavba novej opory č.8 a nových častí opory a podpier č. 1, 4, 5, 6 a 7 a taktiež zosilnenie komorovej časti mosta spolu s budovaním komplet celého mostného zvršku a prechodových oblastí mosta.

https://www.mostsirnik.sk/

DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica