18.11.2021 INŽINIERSKE STAVBY 06/2021 - Považany - kanalizácia

Aj v roku 2021 sme pokračovali v realizácii prác na zákazke Považany – kanalizácia s plánovaným ukončením v zmluvnom termíne v decembri 2021. Pred dvoma rokmi v novembri 2019 sme uzatvorili zmluvu na realizáciu diela líniovej stavby Považany – kanalizácia s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a. s., ktorej predmetom bol návrh splaškovej kanalizácie a prečerpávania na ČOV Nové mesto nad Váhom. Obec Považany s 1 251 obyvateľmi bola z hľadiska priorít Národného programu pre vykonávanie smernice rady EÚ 91/271/EHS zaradená medzi obce s oprávnenými nákladmi na realizáciu kanalizácie z fondov EÚ.

Viac o stavbe "Považany – kanalizácia" si môžete prečítať v článku pre časopis INŽINIERSKE STAVBY, ktorý pripravil náš projektový manažér Ing. Slavko Pavlovský:

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica