Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý zelený pás, Brezno

Názov stavby: Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý zelený pás, Brezno
Objednávateľ: Mesto Brezno
Investor: Mesto Brezno
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Brezno, Banskobystrický kraj
Project manager: Ing. František Kaššai
Doba realizácie: 06/2021 – 12/2021

Predmetom diela je rekonštrukcia chodníkov a vjazdov k jednotlivým objektom. Úprava chodníka bude realizovaná po oboch stranách Rázusovej ulice. Existujúci obojstranný chodník a vjazdy k rodinným domom sa vybúrajú. Chodník bude zrealizovaný z dĺáždeného krytu ohraničený záhonovým obrubníkom. V priestore medzi chodníkom a priľahlou fasádou exist. objektov je umiestnený pás z dlažobných kociek. Vjazdy k jednotlivým objektom budú z krytu dláždeného šírky 3,5 m. Vjazdy do areálov spoločností Technických služieb mesta Brezno a Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru budú z krytom živičným. V mieste trávnatého pásu pri miestnej komunikácii budú vybudované viacúčelové spevnené plochy s krytom z plastovej vegetačnej dlažby. Zároveň budú na Rázusovej ulici vysadené nové stromy.

V rámci rekonštrukcie chodníkov má cesta nedostatočný počet uičných vpustov a strešné zvody z piľahlých nehnuteľnosti sú zaustené na chodník. Z tohto dôvodu sa súčastne zrealizuje v časti ulice nová dažďová kanlizácia, ktorá pozostáva z dvoch zberačov. Tie sú zaustené do existujúcej kanlizácie. V prípade zberača D1 je to na križovatke ulíc Černákova – Štúrova a v prípade zberača D2 je zaustenie riešené pretláčaním popod štátnu cestu a napojením sa na existujúcu kanlizáciu v blizkosti vjazdu do technických služieb. Celková dĺžka kanalizácie vrátane prípojok presahuje 575m.

Popri stavebných úpravách na chodníkoch dôjde aj k nasvetleniu prechodov pre chodcov a doplneniu stĺpov verejnoho osvetlenia čo vysokou mierou prispeje k zlepšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze
DOPRAVNÉ STAVBY / Úprava ulice Rázusova – chodníky a priľahlý ze

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica