Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou Košice - Žilina za obcou Kluknava

Názov stavby: Stavebné úpravy mostov – SNV, GL – Most nad železničnou traťou Košice – Žilina za obcou Kluknava
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Investor: Košický samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: SMS a.s. - Združenie IZOLEX BAU SMS Kluknava
Miesto realizácie: Richnava, okres Gelnica, Košický kraj
Project manager: Ing. Igor Baláž
Doba realizácie: 05/2021 – 10/2021

Mostný objekt bol postavený v roku 1958. Nosná konštrukcia mosta je tvorená tromi poliami z tyčových prefabrikátov neurčeného typu výšky 0,55m, dĺžky 10,5m a 11,5m. Spodná stavba mosta je železobetónová, založená pravdepodobne plošne. Stavebné úpravy budú pozostávať: z odstránenia existujúceho mostného zvršku po hornú hranu nosnej konštrukcie, vybúrania nesúdržnej výplne škár medzi nosníkmi, zo zriadenia spriahovacej dosky, dobetonávky záverného múrika a časti mostných krídel a vybudovania nového mostného príslušenstva. Súčasťou stavby budú aj celoplošné vysprávky a reprofilácia viditeľných plôch nosnej konštrukcie a spodnej stavby a úprava okolia mosta. V rámci stavby sa v nevyhnutnom rozsahu upraví niveleta cesty III/3420. Dĺžka a šírka mosta po realizácii navrhovaných stavebných úprav zostane zachovaná, most nebude zasahovať do nových pozemkov. Stavebné úpravy sa budú realizovať v dvoch etapách po polovici. Verejná doprava bude počas stavebných prác usmernená prenosným dopravným značením do jedného jazdného pruhu šírky min. 3,00m.

RTVS – reportáž: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/271644#2559

Facebook Rasťo Trnka - Predseda Košického samosprávneho kraja: https://www.facebook.com/RastoTrnka/posts/3895431500569822

DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou
DOPRAVNÉ STAVBY / Stavebné úpravy - Most nad železničnou traťou

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica