I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek

Názov stavby: I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat
Miesto realizácie: Brezno, Banskobystrický kraj
Project manager: Ing. Maroš Macháček
Doba realizácie: 09/2020 – 03/2023


Cesta I/66 tvorí jednu z nosných dopravných komunikácií v SR, kde od hraničného prechodu Šahy po Banskú Bystricu je súčasťou medzinárodného koridoru pod označením E77. Od Banskej Bystrice smerom na Brezno až po Poprad plní funkciu hlavnej dopravnej tepny pre severnú časť Banskobystrického kraja, na ktorú sa napájajú cesty ako I/72, II/529 a II/531.

Trasa cesty I/66 v súčasnosti vedie aj cez centrum mesta Brezno, čo prináša so sebou nepriaznivé vplyvy motorovej dopravy ako na obyvateľov, tak aj na možnosti rozvoja mesta.

Účelom stavby je vybudovanie časti preložky cesty I/66 južným obchvatom mesta Brezno.

Hlavným cieľom vybudovania II.etapy 1.úseku, spolu s I.etapou je odbremenenie centra mesta od tranzitnej, prevažne ťažkej nákladnej dopravy, ktorá smeruje cez mesto ďalej po cestách I/72 a II/529.

Začiatok navrhovanej úpravy km 2,397 (pracovne staničenie) je na ramene križovatky Mazorníkovo navrhnutej v I. etape výstavby obchvatu, pokračuje severovýchodným smerom po trase cesty III/529 005 na úseku cca 200m, kde potom pokračuje po severnom úpätí masívu Uhliská poza existujúcu priemyselnú prevádzku, preklenuje masív vrchu Uhliská, pokračuje smerom do údolia Brezenského potoka, pričom križuje miestnu komunikáciu, potok Brezenec, poľnú cestu, ďalej pokračuje v súbehu s potokom Brezenec po jeho pravom brehu, okrajom bývalého roľníckeho družstva a končí v navrhovanej okružnej križovatke Rohozná pri ČOV na ceste I/72. Dĺžka navrhovanej úpravy preložky cesty I/66 je cca 1,640 km po navrhovanú okružnú križovatku Rohozná.

Pre zmenšenie trvalých záberov sú navrhnuté oporné múry a zárubné múry.

Pre zníženie hlukových pomerov sú navrhnuté protihlukové steny resp. protihlukové opatrenia v križovatke Rohozná.

Trasa obchvatu cesty I/66 prechádza od začiatku po km 3,100 časťou plošne rozsiahlych, potenciálnych a aktívnych zosuvov, zamokrením územím, vzhľadom k tomu je riešená sanácia územia.

Mostné objekty na trase preložky I/66:

- pri križovaní poľnej cesty, miestnej komunikácie-Ul.Pod Hôrkou a potoka Brezenec v km 3,605 – navrhnutý päťpoľový mostný objekt – z prefabrikovaných predpätých nosníkov 5x42m s dĺžkou premostenia 208,24m ; objekt 203-00

- pri križovaní účelovej komunikácie v km 3,962 - navrhnutý jednopoľový mostný objekt – ŽB doska uložená na opory s vrúbobvými kĺbmi s dĺžkou premostenia 5,0m; objekt 204-00

Mostné objekty mimo preložky cesty I/66:

- pri križovaní poľnej cesty s potokom Brezenec - objekt 214-00

Križovatky na trase preložky cesty I/66:

- križovatka Rohozná – veľká okružná križovatka na konci úpravy

DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek
DOPRAVNÉ STAVBY / I/66 Brezno - obchvat, II. Etapa, I. úsek

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica