08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, ETAPA č. 1 - spustenie dopravy

Dňa 08.12.2020 sme oficiálne odovzdali stavbu "Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, ETAPA č. 1" do užívania objednávateľovi - Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

"Rekonštrukcia prvej etapy cesty II/517 z Považskej Bystrice do obce Domaniža v celkovej dĺžke takmer 3,6 km začala v auguste minulého roka. Najdôležitejšou a zároveň najnáročnejšou časťou tejto etapy bol viac ako 70 rokov starý Orlovský most, ktorý sa pred rekonštrukciou nachádzal v havarijnom stave. Dnes už je situácia iná, zmodernizovaný most môžu motoristi využívať v plnom rozsahu.

Prvú etapu rekonštrukcie cesty II/517 sa župe podarilo zrealizovať za pomoci eurofondov. „Celkové finančné náklady na túto stavbu presiahli 4,4 mil. eur,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Hotová mala byť pôvodne v máji tohto roka, termín sa dvakrát posunul, no nakoniec sa cestu podarilo odovzdať o niečo skôr, ako bolo dohodnuté. „Najväčšie problémy boli so zosilnením nosníkov, menila sa statika, na mnohých miestach bol most v horšom stave, ako sa predpokladalo a dopĺňali sme aj odvodnenie. Situáciu nám skomplikovala aj koronakríza a dodávky výstuže z Talianska,“ vysvetlil za zhotoviteľa riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný. „Chcem sa cestujúcej verejnosti, ktorá bola touto rekonštrukciou rok a pol obmedzovaná, ospravedlniť. No každá rekonštrukcia, zvlášť takéhoto veľkého mosta je komplikovaná,“ povedal župan. „Mnohé práce prebiehali pod mostom, ktorý zo spodnej strany vyzerá ako nový. Nie je  to teda len nové zábradlie, zvodidlá a osvetlenie, ale celý most je zrekonštruovaný a zasanovaný,“ doplnil Dalibor Novotný. Rekonštrukcia by mala predĺžiť životnosť mosta minimálne o 20 - 30 rokov."

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/doprava-na-orlovskom-moste-spustena.html?page_id=762669&fbclid=IwAR3kek1pPre7GerKzFwkPYPyIf9yqzdrjmGEHri5zakIX2-93E1YNxWrJYA


POPIS REALIZÁCIE STAVBY

Spoločnosť SMS a.s uzatvorila pre Trenčiansky samosprávny kraj v roku 2019 zaujímavý kontrakt a prevzala si stavbu ešte v 08/2019. Celý názov stavby je Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, ETAPA č. 1“ v dĺžke 3,59 km so začiatkom úseku v km 0,00 v križovatke s cestou II/517 bola okrem samotnej cesty aj rekonštrukcia troch mostných objektov SO201, SO202 a SO203 s celkovým objemom cca 3,8 mil. EUR a lehota na vyhotovenie diela bola určená na 9 mesiacov. Avšak vzhľadom na zimné obdobie, vzniknuté nepredvídané okolnosti (naviac práce) a COVID-19, ako zhotoviteľ sme predložili k schváleniu dodatok č. 1 a č. 2 v celkovom objeme cca 570 tis. eur a predĺženie doby výstavby o 7 mesiacov.

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Považská Bystrica, kde most Orlové tvorí významné prepojenie medzi Považskou Bystricou a mestskou časťou Orlové, pokračujúc na smer Púchov alebo smer Bytča. Ďalšia etapa výstavby pokračuje cestou II/517 v smerom k obci Domaniža.

Stavba riešila celkovo 6 objektov, z toho okrem rekonštrukčných prác na ceste, sme realizovali aj rekonštrukciu troch mostných objektov, kde najvýznamnejšími objektami boli mosty SO201 a SO202. Mosty tvoria estakádu ponad miestnu komunikáciu, železnicu, rieku Váh a  važskú kaskádu. Jestvujúce mosty boli v havarijnom stave, preto bola navrhnutá ich rekonštrukcia.

Prvý spomínaný mostný objekt na trase je objekt SO201 (most Orlové) s evidenčným číslom 517-001, ktorý je delený na dva podobjekty a to SO201-00 a SO201-01. Rozdelenie objektu bolo vzhľadom na dobu ich výstavby, kde najstaršia časť bola postavená ešte v roku 1935 a zvyšná časť mosta zrekonštruovaná v roku 1947. Most Orlové zabezpečuje premostenie ponad rieku Váh (pole č. II, č. III a č. V), poľnú cestu (pole č. I) a ponad cyklistický chodník (pole č. IV) s celkovou dĺžkou premostenia 250 metrov a výškou mosta takmer 12 metrov. Komunikácia vedená na moste je dvojpruhová jednosmerna cesta s voľnou šírkou 6 metrov a priečnym sklonom na moste, ktorý je strechovitý 2,5%. Predmetom rekonštrukcie objektu bola kompletná reprofilácia spodnej stavby (dvoch opôr, štyri piliere) a nosnej konštrukcie, ktorej predchádzalo odstránenie zdegradovaného betónu technológiou tryskania pieskom alebo vodným lúčom. Ďalej predmetnom bola kompletná rekonštrukcia zvršku mosta a to vybudovanie nového vyrovnávajúceho betónu, ríms, asfaltov, bezpečnostných zariadení (zvodidiel, zábradlí) a verejného osvetlenia.

Ďalším mostným objektom SO202 na trase vzdialený len 200 metrov od mosta Orlové je most s evidenčným číslom č. 517 – 002A, ktorý zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad miestne komunikácie a elektrifikovanú železničnú trať Bratislava – Žilina s celkovým premostením 95 metrov a výškou 7,8 metra. Predmetom rekonštrukcie tohto objektu bola taktiež kompletná reprofilácia  spodnej,  nosnej konštrukcie  a kompletná výmena mostného zvršku. Navyše oproti mostu Orlové na danom objekte prebehla ešte kompletná výmena mostných  ložísk (elastomerov) pri zdvihnutí postupne jednotlivých štyroch polí NK, ktorú tvoria v priečnom reze sedem predpätých nosníkov.

Posledným mostným objektom bol objekt SO203 s evidenčným číslom 517-003. Daný mostný objekt sa nachádza v intraviláne v centre mesta Považská Bystrica a zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad potok Mošteník. V mieste mosta je trasa cesty vedená časťou okružnej križovatky a jej vetvami. Mostný objekt je jednopoľová konštrukcia s rozpätím 6,4 metra, tvorená parabolickou železobetónovou klenbou výšky 4 metre so šírkou mosta približne 160 metrov. Na tomto objekte prebehli rekonštrukčné práce sanáciou nosnej konštrukcie (klenby) vzniknutých trhlín, o tryskanie  obnaženej výstuže  a aplikácia novej krycej vrstvy. Na začiatku a na konci objektu sa vybúrala a nanovo vybudovala mostná rímsa, s výmenou bezpečnostných prvkov (zábradlí) a zároveň prebehla úprava spodnej stavby a to vyplnenie škár cementovou maltou kamenného oblúka čiel opôr, namontovalo sa zábradlie, osadilo sa označenie mosta a kamenná prídlažba vtokovej a  odtokovej časti objektu.

Po spustení premávky na moste Orlové dňa 08.12.2020, SMS a.s. ešte dokončí dopravné značenie a ostrovčeky na križovatke Orlové. V jarných mesiacoch budúceho roka sa dokončia mostné závery na nezrekonštruovanej časti Orlovského mosta.

Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci
Aktuality / 08.12.2020 Slávnostné odovzdanie stavby Rekonštrukci

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica