Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda - rekonštrukcia, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice
Investor: Mesto Košice
Zhotoviteľ:  SMS a.s. - Regionálny závod „VÝCHOD“
Miesto realizácie: Košice – Sídlisko KVP
Doba realizácie: 04/2019 – 12/2019

Charakteristika priebehu rekonštrukcie:

Mostný objekt SO 201-00

Mostný objekt prekonáva veľmi významnú dopravnú líniu Triedu KVP pričom jeho poloha je pre obslužnosť daného územia veľmi zásadná. Nosná konštrukcia je trojpoľová tvorená tyčovými prefabrikátmi I73 dĺžky 27,0 m staticky

pôsobiacich ako proste polia uložená na oporách a dvoch medziľahlých pilieroch. Na moste sú po oboch stranách umiestnene rímsy šírky 4,0 m ktoré slúžia okrem osadeniu bezpečnostných zariadení mosta a technického vybavenia

trolejbusovej dopravy s osvetlením koridor pre peších. Na rímsovú časť v referenčnej priamke sú napojene chodníky v jednej výškovej úrovni.

Na základe diagnostiky a vizuálnej kontroly mosta projektantom bol stanovený rozsah rekonštrukcie mosta zohľadňujúci tieto vplyvy. Rozsah rekonštrukcie bol definovaný výmenou mostného zvršku od hornej úrovne tyčových

prefabrikátov I73 vrátane rímsových časti. Na moste sa zrealizuje nová vyrovnávacia spriahajúca doska kotvená do tyčových prefabrikátov pomocou typizovaných kotiev na ktorých bude v oboch smeroch umiestnená vystuž dosky.

Spriahajúca doska bude po požadovanom vyschnutí opatrená hydroizolačnými nátermi a pasmi pričom sa môže zrealizovať nová rímsová časť s ochrannými nátermi protišmykovými a nátermi na ochranu rímsy proti posypovými

materiálmi. Prechodové oblasti vzhľadom na pozdĺžne a priečne prepadliny budú vymenene s realizovaním nových prechodových dosiek. Upraví pod mostom budú definovane vydláždením svahu pod mostom s betónovými prahmi

a vystrkovaním pod mostom vrátane odvedenia vody z mosta. Objekt

reflektuje na prekládky sieti vrátane ich umiestnenia do rímsovej časti s požadovanou rezervou. Výmena ložísk sa na pilierových častiach pričom zdvih NK mosta bude s časového hľadiska realizovaná v predstihu prac na moste za plnej prevádzky jednotlivo po pilieroch.

Prehľad objektov priebehu rekonštrukcie stavby

201-00 Rekonštrukcia mosta – trieda KVP Mesto Košice

600-00 Demontáž a dočasne ukotvenie trolejového vedenia

601-00 Preložka trolejového vedenia

602-00 Preložka napájacích a spätných káblov

603-00 Preložka verejného osvetlenia

604-00 Preložka optického kábla

605-00 Opatrenia v zóne trolejového vedenia

DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -
DOPRAVNÉ STAVBY / Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská Trieda -

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica