Považany - kanalizácia

Názov stavby: Považany - kanalizácia

Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Investor: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Miesto realizácia: Považany, Trenčiansky kraj

Doba realizácie: 12/2019 – 12/2021

Obec Považany je bez verejnej splaškovej kanalizácie a ČOV. Predmetom stavby je návrh splaškovej kanalizácie a prečerpávanie na ČOV Nové Mesto nad Váhom. Na trase kanalizácie sa nachádzajú 3 čerpacie stanice, ktoré prepájajú jednotlivé vetvy a pomocou výtlaku odvádzajú splaškovú vodu do zrealizovanej ČOV v Novom Meste nad Váhom. Obec Považany má 1251 obyvateľov, je z hľadiska priorít Národného programu pre vykonávanie smernice rady EÚ 91/271/EHS zaradená medzi obce zaradené do oprávnených nákladov z hľadiska realizácie kanalizácie z fondov EÚ. Obec Považany je navrhnutá splašková kanalizácia vrátane čerpacích staníc a domových odbočení. Vzhľadom na charakter územia je splašková kanalizácia navrhnutá pozdĺž zástavby, prevažne v komunikáciách I/61 (štátna komunikácia I.triedy) v miestnych komunikáciách v gravitačnom prevedení, pričom jednotlivé stoky gravitujú na najnižšie miesta k čerpacím staniciam s výtlakom do hlavných vetiev a na ČOV Nové Mesto nad Váhom. Celková dĺžka potrubia je 16 123,55 metra, z toho len gravitačné potrubia 6 564 m + 3 090m odbočky (515ks), len výtlačné potrubia 3 327,89 m a súbeh gravitačného a tlakového potrubia (v jednej ryhe) v dĺžke 1 570,99 m.

VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Považany - kanalizácia

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica