Rekonštrukcia mostných objektov v TSK - Podvažie

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta č. 507-092 Podvažie
Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Investor: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: SMS a.s.
Miesto realizácie: Podvažie, okres Považská Bystrica, Trenčianky kraj
Doba realizácie: 04/2021 - 10/2021

Komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ponad kanál rieky Váh. Most sa nachádza v extraviláne obce Podvažie na ceste II/507. Rekonštrukcia sa týka nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác bude aj zosilnenie nosnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahajúcej dosky a dodatočného voľného predpätia. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch mostného objektu.

DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia mostných objektov – 1. Rekonštru

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica