Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 1

Rekonštrukcia cesty č. 111517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SMS a.s.

Miesto realizácie: Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj

Doba realizácie: 08/2019 – 12/2020

Miesto stavby

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta považská Bystrica, kde most orlové tvorí významné prepojenie medzi Považskou Bystricou a mestskou časťou Orlové, pokračujúc na smer Púchov alebo smer Bytča. Ďalšie etapy výstavby pokračujú cestou II/517 až do obce Domaniža, táto cesta je dôležitá spojnica miest Považská Bystrica a Rajec, kde sa cesta spája s cestou I/64.

Obecný popis staveniska

Stavba rieši celkovo 6 objektov, kde najvýznamnejšími objektami sú mosty 201 a 202. Mosty tvoria estakádu ponad miestnu komunikáciu, železnicu, rieku Váh a  važskú kaskádu. Jestvujúce mosty sú v havarijnom stave, preto bola navrhnutá ich rekonštrukcia. Na moste 201 je navrhnutá výmena krytu vozovky aj so spádovou vrstvou, výmena ríms a ich rozšírenie na chodník pre chodcov a celková sanácia nosnej konštrukcie. Na moste 202 je taktiež navrhnutá výmena krytu ale v tomto prípade treba vybudovať aj novú spriahajúcu dosku, keďže sa jedná o nosnú konštrukciu tvorenú z tyčových prefabrikátov.

Popis objektov

101-01 Rekonštrukcia cesty II/517 – km 0,000 – 3,590

Zaoberá sa úsekom cesty II. triedy II/517 od križovatky s cestou č.II/507 (Považská Bystrica) po koniec intravilánu obce Domaniža. Cesta je dôležitou spojnicou miest Považská Bystrica a Rajec s pokračovaním na cestu I/64 spájajúcu mestá Žilina a Prievidza.

201-00 Rekonštrukcia betónového oblúkového mosta s jedným poľom

Mostný objekt zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad Vážsku kaskádu v Považskej Bystrici. V mieste mosta je trasa cesty II/517 vedená smerovo v priamej a výškovo vodorovne. Komunikácia vedená na moste je dvojpruhová obojsmerná cesta s voľnou šírkou 6,00 m. Priečny sklon na moste je strechovitý 2,5%.

202-00 Rekonštrukcia betónového trámového mosta so štyrmi poľami

Mostný objekt zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad miestne komunikácie a železničnú trať Bratislava – Žilina. Trasa cesty II/517 sa v mieste mosta nachádza smerovo v priamej a výškovo v oblúku.

203-00 Rekonštrukcia klenbového mosta nad vodným tokom

Mostný objekt zabezpečuje premostenie cesty II/517 ponad potok Mošteník. V mieste mosta je trasa cesty II/517 vedená časťou okružnej križovatky a jej vetvami. Trasa cesty II/517 sa preto v mieste mosta nachádza smerovo aj výškovo v oblúku.

601-00 Verejné osvetlenie na orlovskom moste

V rámci rekonštrukcie mosta Orlové je potrebné zdemontovať existujúcu osvetľovaciu sústavu na moste a zhotoviť novú.

DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystric
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystric
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystric
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystric
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystric
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystric
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystric
DOPRAVNÉ STAVBY / Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystric

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica