Most Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ

Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukcia mosta km 18,025

Objednávateľ: NOVICOM s.r.o.
Investor: Železnice Slovenskej republiky
Zhotoviteľ:  SMS a.s. - Regionálny závod „VÝCHOD“
Miesto realizácie: Vysoké Tatry, Prešovský kraj
Doba realizácie: 04/2019 – 10/2019

Charakteristika priebehu rekonštrukcie:

Objekt: Most, železničný vršok a spodok

Trať TEŽ Poprad-Tatry – Štrbské Pleso (TÚ 2681) prekonáva v žkm 18,025 mostom vodný tok: potok Hromadná voda. Most je situovaný v DÚ 10 Tatranská Polianka – Výšné Hágy (Výh Tatranská Polianka zast. km 16,786 – Výh Vyšné Hágy zast. km 22,294).

Pôvodný most bol po havárii v 08.2018 nahradený provizórnym premostením a z toho dôvodu je navrhnutá jeho rekonštrukcia. Most je jednopoľový, klenbový, presypaný, jednokoľajný. Pôvodná mostovka je horná, so žel. zvrškom uloženým v koľajovom lôžku. Trať je v mieste mosta vedená po násype. Trať je jednokoľajná, elektrifikovaná jednosmernou trakčnou sústavou =1,5 kV. Rozchod koľají je 1000 mm. Koryto potoka je prirodzené, pod mostom je voľná kamenná dlažba. Za mostom niveleta dna koryta prudko klesá. Klenba je betónová, hr. 0,6 m, opory a čelá sú kamenné, škárované, ruby sú zasypané kamenným záhozom. V 08. 2016 došlo k havárii mosta – časť čela na výtokovej strane vrátane zábradlia sa zrútila. V rámci zachovania železničnej prevádzky na moste ŽSR zabezpečili osadenie provizórneho premostenia. Provizórne premostenie pozostáva z provizórneho mosta typu SN 15 dĺžky 15,0 m osadenom na oporách z drevených podvalov. Pre osadenie mosta boli vykonané potrebné búracie práce: vybúranie časti parapetu a zábradlia na vtokovej strane, vrátane nutných zemných prác (odstránenie nadnásypu a násypu približne po vrchol klenby v dĺžke provizórneho premostenia). Klenba, opory a časti svahových kužeľov ostali zachované. Svahové kužele sú obložené kameňom.

Po rekonštrukcii bude most jednokoľajný, jednopoľový, klenbový, presypaný s priebežným koľajovým lôžkom. Most je železobetónovej monolitickej konštrukcie a je rozdelený na 3 dilatačné celky: výtoková časť (DC01), most (DC02) a vtoková časť (DC03).

Samotný most (DC02) pozostáva z uzavretého rámu s klenbovou priečlou a krátkych rovnobežných krídel, na rímse ktorých je osadené zábradlie oceľovej konštrukcie.  

Výtoková a vtoková časť (DC01 a DC03) pozostávajú z dosky dna, priečnych prahov, šikmých a kolmých krídel, ktoré sú zakončené rímsami. Dno potoka je v mieste mosta upravené dlažbou z hrubého lomového kameňa. Lícne plochy kolmých a šikmých krídel sú obložené kamenným obkladom. Spodnú dosku rámu mosta a dosky dna v mieste krídel na vtoku a výtoku budú vybetónované na upravené a vyrovnané podložie.

Prehľad objektov rekonštrukcie stavby

DC01 – Dilatačný celok 01 (Výtokové krídla)

DC02 – Dilatačný celok 02 (Opora + klenba mosta)

DC03 – Dilatačný celok 03 (Vtokové krídla)

DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci
DOPRAVNÉ STAVBY / Poprad-Tatry – Štrbské Pleso TEŽ, rekonštrukci

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica