I/67-041 Vernár most

Objednávateľ: STRABAG s.r.o.
Investor: Slovenská správa ciest 
Zhotoviteľ:  SMS a.s. - Regionálny závod „VÝCHOD“
Miesto realizácie: Vernár, Prešovský kraj
Doba realizácie: 04/2019 – 10/2019

Charakteristika priebehu rekonštrukcie:

Cieľom stavby je prestavba mosta, rekonštrukcia cesty a tým aj zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ako aj zvýšenie životnosti mosta.

Zlepšením dopravno-technického stavu komunikácie, dobudovaním dopravných subsystémov sa skvalitní plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom území.

Rozsah stavby bol daný požiadavkami SSC IVSC a pozostáva z nasledovných stavebných úprav:

· Prestavba mosta I/74-041

· Vyriešenie odvodnenia cesty I/67

· Zabezpečenie stability cestného telesa

· Zabezpečenie brehov potoka Strateník

· Výmena bezpečnostných zariadení na moste a ceste

· Úprava cesty

SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/67

Úprava cesty na dĺžke 280,00 m. Úprava cesty spočíva v úprave nivelety vozovky, návrhu nových konštrukčných vrstiev vozovky ,výmeny neúnosného podložia, zriadenie nových a oprava existujúcich priekop. Súčasťou úpravy je aj výstavba oporného múru č.400-01 dĺžky 60,0m a gabiónovho múru č.400-02 dĺžka 20,0m kôli rozšíreniu cesty pred mostom.

SO 200-00 Prestavba mosta I/67-041 v km 68,687

Na základe celkového stavu mosta (veľmi zlý) a nedostatočnej prietočnosti sa existujúci mostný objekt odstráni celý aj so svojimi súčasťami a na jeho mieste sa realizuje nový mostný objekt, ktorý bude vyhovovať súčasným platným normám. Výstavba mosta  prebieha v dvoch hlavných etapách, keďže v danej lokalite nie je možné zrealizovať obchádzku, na ktorú by bola odklonená doprava. Súčasťou nového mosta je aj rekonštrukcia priľahlého úseku cesty celkovej dĺžky 280,00 m, ktorá je súčasťou objektu SO 100-00 Rekonštrukcia cesty I/67.

DOPRAVNÉ STAVBY / I/67-041 Vernár most
DOPRAVNÉ STAVBY / I/67-041 Vernár most
DOPRAVNÉ STAVBY / I/67-041 Vernár most
DOPRAVNÉ STAVBY / I/67-041 Vernár most

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica