Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ

Objednávateľ: Hídépítő Zrt.
Investor: SSC + NIF Zrt.
Zhotoviteľ:  SMS a.s.
Miesto realizácie: Nitriansky kraj, extravilán mesta Komárno
Doba realizácie: 07/2018 - 06/2019

Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ

Základne údaje:

Celková dĺžka mosta : 601,80 m

Šírka mosta: 20,40 m

Výška mosta: 23,8 m

Výška pylónu mosta : 118,24 m

Objednávateľ na území Slovenskej republiky

Slovenská správa ciest 

Objednávateľ na území Maďarska

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő  objednávateľa:             Részvénytársaság (Infraštruktúru rozvíjajúca národná             uzavretá akciová spoločnosť; ďalej len NIF Zrt.) 

Projektant na území Slovenskej republiky

Názov a adresa projektanta:                DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4, Bratislava

Hlavný inžinier projektu:                      Ing. Ladislav Nagy

Projektant na území Maďarska

Názov a adresa projektanta:      Pont-TERV Zrt.. H-1119 Budapest, Thán K. u. 3-5

Hlavný inžinier projektu:                      László Mátyássy, dipl. Ing.

Údaje o objekte

Nové stavebné dielo je jednopylónový zavesený most s piatimi otvormi, s ortotropnou mostovkou, s dvomi otvorenými oceľovými hlavnými nosníkmi. Nadstavbu podopierajú kompaktné opory a kompaktné piliere. Tieto stoja okrem opory na slovenskej strane na vŕtaných pilótach. Celková dĺžka mostnej konštrukcie je 601,80 m, maximálne rozpätie medzi oporami je 252,00 m a šírka nadstavby je 20,40 m.

Realizácia SMS a.s.

Na predmetnej zákazke realizujeme pre objednávateľa :

Hídépítő Zrt. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Časť spodnej stavby  -základy, piliere P3 a P4 

Popis konštrukcii:

Pilier č.3:

Stredný pilier v koryte je súčasne aj dolnou časťou pylóna. Oproti ostatným pilierom je výrazne mohutnejší. Jeho zakladanie je riešené vŕtanými pilótami s priemerom 1,5 m. Základová doska kladová doska je hrúbky 4,0 m , šírky 17,0 m a dĺžky 41,0m.

Dolná masívna 13,75 m časť vysokej železobetónovej steny  má rozmer priemerne 5,8 x 34,63 m. Obe čelá sú ukončené žulovým obkladom. Z masívneho drieku pokračuje oceľový pylón. Konštrukcia pylónu je umiestnená na poprúdnu stranu piliera. Jeho celková výška nad hornou rovinou základovej dosky steny spodnej stavby je 118,24 m.

Pilier č.4:

Ľavo brežný krajný pilier v koryte má hrúbka základovej  dosky  2,5 m. Počas výstavby je stavebná jama uzavretá štetovnicovou stenou .

Dolná masívna časť piliera  10,5 m vysokej železobetónovej steny má rozmer priemerne 3,0 x 23,0 m. Obe čelá sú ukončené žulovým obkladom.

Horná štíhlejšia stena pilierov výšky 5,05 m podopiera mostný trám na podložiskových bločkoch V strednej časti  sú tieto steny vyľahčené polkruhovým otvorom. Vedľa ložísk sa nachádza na každej strane  kotevná šachta pre tiahla prenášajúce záporné reakcie mosta.

DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ
DOPRAVNÉ STAVBY / Komárno - Komárom, nový cestný MOST CEZ DUNAJ

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica