Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Názov stavby: Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H (SMS a.s. – líder združenia)

Miesto realizácia: Hronec, Valaská, Valaská časť Piesok (okr. Brezno)

Doba realizácie: 09/2017 – 09/2020

Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Valaská, ktorú tvoria obce Valaská a Hronec, v okrese Brezno. V aglomerácii bude riešená splašková kanalizácia i čistiarne odpadových vôd. V rámci projektu bude vybudovaná nová kanalizácia a ČOV v obci Hronec a dobudovaná kanalizácia a intenzifikovaná ČOV v obci Valaská. Nedobudovaná kanalizačná sieť a nedostatočné čistenie odpadových vôd ohrozuje povrchové i podzemné vody v povodí rieky Hron, ohrozuje kvalitu životného prostredia a životné podmienky obyvateľstva. V obci Valaská je kanalizácia vybudovaná čiastočne, v obci Hronec nie je vybudovaná takmer vôbec. V rámci projektu bude dobudovaná kanalizácia v obci Valaská, konkrétne v časti Piesok s napojením na ČOV v obci Podbrezová, časť Štiavnička, v časti Stará Valaská bude dobudovaná kanalizačná sieť s napojením na ČOV Brezno. V časti Nová Valaská bude intenzifikovaná súčasná ČOV. V obci Hronec bude vybudovaná kanalizačná sieť a nová ČOV s kapacitou 1400 EO.

Celková dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v projekte dosiahne 18,956 km a zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd bude 4765 EO. Investorom pre tento projekt je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Výška nákladového rozpočtu činí 14.214.999 eur. Túto stavbu budeme realizovať v združení troch spoločností, pričom naša spoločnosť je lídrom združenia s podielom 33,34%. Projekt je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie.

 

VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana
VODOHOSPODÁRSKE A EKOLOGICKÉ STAVBY / Aglomerácia Valaská - kana

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica