Bratislava - PPO, Aktivita 3, MČ Bratislava - Karlova Ves, zaústenie Vydrice do Dunaja - dotesnenie podložia

SMS a.s.

Partizánska cesta 91

974 01  Banská Bystrica